Zapłać z:
Wysyłka:
Szybka wysyłka
Spersonalizowane doradztwo i showroom
Zapłać wygodnie za pobraniem u kuriera
Showroom Warszawa 22 299 06 61

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NEFAL.TV

 1. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych – NEFAL.TV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS; 0000541476, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:
  ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, NIP: 5213688052, REGON: 360732566, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@nefal.tv, (dalej również „Administrator”),
 2. Polityka - niniejsza polityka prywatności,
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Regulamin – warunki i zasady dokonywania zakupów Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nefal.tv dostępnego pod adresem: https://www.nefal.tv/pl/, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy (Administratora) oraz Klienta zawieranych w związku
  z powyższym Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 5. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Definicje użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć tak jak w Regulaminie Sklepu Internetowego Nefal.tv  na stronie internetowej pod adresem: https://www.nefal.tv/pl/

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 1. w formie pisemnej – adres korespondencyjny: NEFAL.tv Sp. z o.o. Bokserska 64, 02-690 Warszawa
 2. drogą korespondencji e-mail: biuro@nefal.tv
 3. telefonicznie: +48 22 299 06 61
 1. ZASADY, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne 
  i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych
  w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator ma prawo udostępniać Dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. W związku z realizacją usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Administrator ma prawo do przekazywania Danych osobowych Klientów w szczególności podwykonawcom, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu szeregu usług na rzecz Klienta oraz realizacji Zamówień Towarów. W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
 4. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności złożenia Zamówienia za pośrednictwem wypełnienia Formularza Zamówienia, skierowania zapytania do Administratora (Sprzedawcy) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, korzystania z usługi Newsletter.
 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Administrator nie udostępnia Danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. W przypadku przetwarzania danych, które Klienci wskazują w Formularzu Zamówienia oraz Formularzu Kontaktowym – cele przetwarzania związane są:
  1. z zapewnieniem dostępu Klientom do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w celu należytego świadczenia usług przez Administratora oraz z zawarciem oraz realizacją Umowy sprzedaży Towaru oraz dokonaniem rozliczeń podatkowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowej – na podstawie:
  2.                          i.          umowy zawartej z Klientami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na skutek złożenia oraz opłacenia Zamówienia, zgodnie z Regulaminem, której wykonanie uzasadnia przetwarzanie Danych osobowych Klientów w celu zawarcia oraz realizacji Umowy;
  3.                        ii.          prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest m.in. kontakt z Klientem związany z należytą realizacją złożonego Zamówienia Towaru oraz zawartej Umowy, badanie oraz analiza jakości świadczonych usług w celu ich poprawy oraz rozwoju funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  4.                      iii.          obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie Danych osobowych Klientów jest niezbędne do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia dokumentacji księgowej, które to obowiązki wynikają z przepisów prawnych.
   1. z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług przez Administratora - podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
   2. z realizacją działań marketingowych oraz promocyjnych świadczonych usług przez Administratora, które mogą polegać m.in. na przesyłaniu Klientom treści marketingowych dostosowanych do ich preferencji lub odpowiadających ich zainteresowaniom, kierowaniu wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe, a także innych działaniach związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Klienta (art. 6 ust.1 lit. a RODO), oraz uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego prowadzenia działań marketingowych swoich usług na rzecz Klientów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klientom przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Klientowi zgłaszającemu żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Klientowi zgłaszającemu żądanie kopię przetwarzanych danych dotyczących Klienta;
  3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Klient może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które Klient wyraził zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje Klientowi na jego żądanie, dane przez niego dostarczone, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –Klient może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Klient może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Klient ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Klient może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie,
  tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Klienta na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do niego o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Klienta o przyczynach tego działania.
 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Klientów związanych z Danymi osobowymi można zgłosić w formie pisemnej na adres NEFAL.tv Sp. z o.o. Bokserska 64, 02-690 Warszawalub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nefal.tv
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej Umowy pomiędzy Klientem a Administratorem – dane przetwarzane są do momentu jej rozwiązania, z zastrzeżeniem, iż Administrator może przechowywać dane Klientów przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jeżeli Klient wycofa zgodę, sprzeciwi się przetwarzaniu Danych osobowych, dane te zostaną zablokowane, a ich przetwarzanie zostanie wstrzymane. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa wycofania zgody, Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi jak i skierowanych w stosunku do nich.
 5. Administrator może przechowywać dane Klientów przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

     V.  PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klientów Sklepu Internetowego
  i przeznaczone są do korzystania z witryny Sklepu Internetowego oraz jego podstron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne. Klientowi zostaje wyświetlona informacja odnośnie stosowania plików cookies podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu Internetowego. Klient może m.in. zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki.
 2. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików cookies:
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu Internetowego),
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta,
  3.  „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta
   w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient Sklepu Internetowego korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a tym samym jakość świadczonych usług.
 4. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych - jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i zainstalowanego oprogramowania. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania sieci Internet. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
 5. Klient może zrezygnować z wykorzystywania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny Sklepu Internetowego może okazać się niemożliwe, w szczególności złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Pliki do pobrania

polityka-prywatnosci-nefal-tv

Google’s Privacy & Terms site

Jeśli masz pytania w zakresie poufności danych zapraszamy do kontaktu: biuro@nefal.tv

Zapłać z:
Wysyłka: