Pay with:
We ship with:
Fast shipping
Buy VAT exempt with your valid VAT EU ID
Purchase comfortable on account
Showroom in Warsaw +48 299 06 61

Regulamin zakupów


Regulamin zakupów

 

Regulamin zakupów

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@nefal.tv lub pod numerem telefonu: 22 299 06 61.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NEFAL.TV

 

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://www.nefal.tv/pl/ w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta w związku z zawieraniem Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

I.      DEFINICJE

 

Na potrzeby Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Kontaktowy - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonać zakupu Towaru,
 4. Formularz Zamówienia -interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów, 
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną w rozumieniu art. 331 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru,
 6. Konsument –  konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. Newsletter - usługa elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na okresowym przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
 9. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 10. Sklep Internetowy/ Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://www.nefal.tv/pl/
 11. Sprzedawca - NEFAL.tv Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 64, 02-690 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000541476, NIP: 5213688052, REGON: 360732566,
 12. Towar – dostępny w Sklepie Internetowym towar w postaci materialnej będący przedmiotem Umowy sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą,
 13. Umowa sprzedaży Towaru/ Umowa – umowa zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Klientowi Towaru, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar,
 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 15. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 16. Zamówienie - oświadczenie woli zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

 

 II.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://www.nefal.tv/pl/
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności jest dobrowolna, jednakże dokonanie akceptacji jest konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, o której mowa w Regulaminie. 
 3. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego, nie wymaga założenia specjalnego konta przez Klienta.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego, w szczególności: komputera (przenośnego lub stacjonarnego) lub innego urządzenia typu smartfon, tablet podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.
 5. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem jego funkcjonalności świadczy zgodnie z Regulaminem, następujące tzw. usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

1)        Umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia na Towary za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2)        Umożliwienie Klientom przesłanie zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;

3)        Umożliwienie Klientom otrzymywania (tzw. subskrypcji) Newslettera.

6. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać ze specjalnego Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub zadzwonić na numer telefonu podany na stronie.

7. Klient ma możliwość skorzystania z usługi elektronicznej Newsletter, która zostaje rozpoczęta po uprzednim wskazaniu adresu e-mail do wysyłki Newslettera i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z usługi Newslettera w każdym czasie, poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości e-mail pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży Towaru związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży Towaru wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

III.            PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)        korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2)        korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

3)        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego lub użytku prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu Internetowego w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w cz. III ust. 1 Regulaminu. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, a Zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

 

 IV.      PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. W celu dokonania zakupu Towaru oraz zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, Klient powinien złożyć Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą wskazaną poniżej oraz dokonać płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w cz. V Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:30, w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane wyłącznie w dni robocze do godziny 15:00.
 3. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia powinien wybrać Towary spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu Internetowego, gdzie poszczególne Towary mogą być dodatkowo dostępne w różnych wariantach i kliknąć przycisk „Do Koszyka”.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka, wybranie formy płatności, formy dostawy zamawianego Towaru i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wybranie formy płatności, formy dostawy zamawianego Towaru oraz wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 5. Złożenie zamówienia zgodnie cz. IV ust. 3 Regulaminu przez Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o którym mowa w cz. II ust.9 Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na:

1)      otrzymanie informacji o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres poczty e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia,

2)      otrzymanie pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu na adres poczty e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca, o którym mowa w cz. II ust. 9 Regulaminu wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia otrzymuje informację o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia lub zmienić Zamówienie wyłącznie przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia albo o zmianie Zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: biuro@nefal.tv.

9. Zamówienie jest skuteczne jeśli zostaną spełnione warunki określone w cz. III ust. 3 Regulaminu oraz jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, a podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami także nr NIP, nazwa firmy oraz adres firmy są prawdziwe.

10. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.


V.      PŁATNOŚĆ

 

 1. Ceny Towarów w tym ceny poszczególnych wariantów danego Towaru są cenami brutto  i są dostępne na stronie Sklepu Internetowego w walucie: złoty polski (zł) oraz zawierają wszelkie należne podatki.
 2. Oprócz ceny Towarów na stronie Sklepu Internetowego zostaną wskazane koszty dostawy towarów oraz opłaty, prowizje związane z wyborem przez Klienta formy płatności.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

1)        gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem),

2)        gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru w siedzibie spółki NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa,

3)        przelewy on -line,

4)        portfel elektroniczny PayPal

5)        tradycyjny przelew bankowy

4. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Przelewy24” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na sfinalizowanie procesu płatności za pośrednictwem swojego banku lub karty płatniczej.

5. Portfel elektroniczny PayPal, pozwala kupującym deponować pieniądze, a następnie dokonywać w szybki sposób płatności za zakupy. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „PayPal do kasy” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu PayPal, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność, wykorzystując zdeponowane na koncie PayPal pieniądze, skorzystać z płatności kartą płatniczą lub zrealizować przelew on-line.

6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek NEFAL.tv Sp. z o. o. w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany poniżej:

Właściciel rachunku: NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa

mBank S.A.

Numer rachunku: 26 1140 1977 0000 3810 3400 1001

7. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem płatność może być dokonana poprzez przelew bankowy z odroczonych terminem płatności na podstawie faktury Sprzedawcy wskazującego w treści faktury odroczony termin płatności.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma zastosowania do ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

9. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 VI.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:

1)      pisemnie na adres: NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa

2)      drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@nefal.tv

4. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem Umowy jest wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      której przedmiotem jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)      której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

3)      której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)      której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towary lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

10. Klient powinien zwrócić towar na adres: NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa.

11. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom będącym Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w cz. II ust. 9 .Regulaminu.

 

VII.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo do dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy, w przypadku wadliwego Towaru (rękojmia za wady prawne bądź fizyczne), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w cz. II ust. 9 Regulaminu.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca, o którym mowa w cz. II ust. 9 Regulaminu  ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego Towaru za pośrednictwem Formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu w sekcji Serwis sklepu – Wadliwy produkt.
 6. Reklamacja powinna zawierać informację dotyczące przedmiotu reklamacji, żądania związane z reklamacją oraz dane identyfikacyjne Klienta składające reklamację.
 7. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia przez Klienta wady Towaru, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru.
 8. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, wada Towaru, nieprawidłowe skompletowanie Zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 9. Klient zobowiązuje się przesłać reklamowany Towar na adres: NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa  wraz z dowodem zakupu Towaru.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji dotyczącej Towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru od Klienta.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi uszkodzony Towar, wymieni reklamowany Towar na inny lub zwróci należności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 12. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VIII.      GWARANCJA

 

 1. Wszystkie oferowane przez Sklep Towary są fabrycznie nowe, z wyjątkiem przypadków, gdzie zostało zaznaczone, że Towar jest używany. Na oferowany Towar Sklep udziela gwarancji producenta bądź dystrybutora danego Towaru. Klient może reklamować Towar korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Niektóre Towary posiadają gwarancję realizowaną bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w cz. II ust. 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 IX.      ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895)Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o poniższy kontakt:

Telefon: +48 22 299 06 61

Fax: +48 22 120 25 89

e-mail: biuro@nefal.tv

2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

 X.      DANE OSOBOWE I COOKIES

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.nefal.tv/pl/polityka-prywatnosci
 2. Klient przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Sprzedawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Klient nie jest uprawniony do podawania danych osobowych podmiotów trzecich.

 

 XI.      POZASDĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

1)     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu Regulaminu.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w cz. II ust. 9 Regulaminu nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK

 

XII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://www.nefal.tv/pl/regulamin-zakupow Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej https://www.nefal.tv/pl/regulamin-zakupow oraz za pośrednictwem wiadomości, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień Regulaminu, co nie wpływa na ważność i obowiązywanie postanowień Regulaminu w pozostałej części.
 5. W przypadku ewentualnego sporu wynikłego na tle stosowania Regulaminu, Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu.
 6. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem, niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 Załącznik nr 1

Informacje o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

 1. Towary oferowane w ramach Sklepu Internetowego NEFAL.tv są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca - NEFAL.tv Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 64, 02-690 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000541476, NIP: 5213688052, REGON: 360732566, adres e-mail: biuro@nefal.tv
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

NEFAL.tv Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Bokserskiej 64, 02-690 Warszawa

tel. +48 22 299 06 61

adres email: biuro@nefal.tv

4. Łączna cena sprzedaży Towaru/ Towarów wraz z podatkiem VAT wynosi ______ zł, koszty przesyłki wraz z podatkiem VAT wynoszą _________ zł, inne koszty wraz z podatkiem VAT wynoszą _________ zł;

5. Sposób zapłaty (należy wpisać metodę płatności): _____________________________________________________________________

6. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej wybranej przez Sprzedawcę. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia przez Klienta wady Towaru, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14- (czternasto-) dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 (czternastu) dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. O sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zostanie poinformowany przez wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązuje się dostarczenia Towaru bez wad.

11. Na oferowany Towar Sprzedawca udziela gwarancji producenta bądź dystrybutora danego Towaru. Klient może reklamować Towar korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Niektóre Towary posiadają gwarancję realizowaną bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów.

 

Załącznik nr 2

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Szanowni Państwo,

 

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować o tym Sprzedawcę.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.


Zwroty Towaru prosimy kierować na adres: NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację, dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do przesyłki lub odesłać osobno na adres email: biuro@nefal.tv lub też na adres korespondencyjny: NEFAL.tv Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. został przez Państwa wskazany rachunek bankowy, na który płatność ma zostać zwrócona.

Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, prześlemy  Państwu potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Państwa w tym celu
w oświadczeniu adres e-mail.

Informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie od odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jednocześnie przypominamy, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Sklep Internetowy

NEFAL.tv
e-mail: biuro@nefal.tv

 

Załącznik nr 3 – wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta                        

                                                                       ……….…………………..

Miejscowość, data

 

                                                                                               NEFAL.tv Sp. z o.o
                                                                                              
ul. Bokserska 64
                                                                                               02-690 Warszawa
                                                                                               e-mail: biuro@nefal.tv

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

DANE KLIENTA:

Imię  i nazwisko:

________________________________________________________

Adres:

________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________

E-mail:

________________________________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego NEFAL.tv odstępuję od umowy sprzedaży określonej zgodnie z poniższymi danymi:

Nr Zamówienia:

__________________________________________________________

Data zakupu:

__________________________________________________________

Data odbioru:

__________________________________________________________

Nazwa Towaru:

__________________________________________________________

Nazwa Towaru:

__________________________________________________________

Nazwa Towaru:

__________________________________________________________

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w Regulaminie Sklepu Internetowego NEFAL.tv, w szczególności  z warunkami oraz zasadami dokonywania zwrotu towaru.

 

                                                                       Data i podpis klienta: ______________________


Pay with:
We ship with: